Limitet për Kryerjen e Transaksioneve nëpërmjet shërbimit EasyPay

Limitet[1] për Kryerjen e Transaksioneve nëpërmjet shërbimit EasyPay:

Përshkrimi (1) Vlera Maksimale Ditore e Mbushjeve të Llogarisë që mund të kryejë një Klient (2) Vlera Maksimale për një Transfertë (3) Vlera Maksimale  Vjetore e Mbushjeve të Llogarisë që mund të kryejë një Klient (4) Vlera Maksimale Ditore e të gjitha veprimeve për të gjitha shërbimet që mund të kryejë një Klient (5) Vlera Maksimale e Balancës
Niveli 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Niveli 2 150,000.00 20,000.00 500,000.00 150,000.00 150,000.00
Niveli 3 200,000.00 35,000.00 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00
 

 

Përshkrimi (6) Vlera Maksimale e të gjitha veprimeve për të gjitha shërbimet që mund të kryejë një klient deri në verifikim përfundimtar (7) Vlera Maksimale për një Mbushje Llogarie EasyPay (8) Vlera maksimale vjetore e të gjitha veprimeve për të gjitha shërbimet që mund të kryejë një klient (9) Vlera minimale për një rimbushje llogarie (10) Vlera Minimale e Balancës (11) Vlera Maksimale ditore për Tërheqje
Niveli 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100 0 50,000.00
Niveli 2 N/A 40,000.00 500,000.00 100 0 150,000.00
Niveli 3 N/A 50,000.00 1,000,000.00 100 0 200,000.00

 

Nivelet e Klientit EasyPay:

Niveli 1:

Në këtë Nivel ndodhet çdo klient i cili gjatë proçesit të regjistrimit ka vendosur në dispozicion të EasyPay Sh.p.k. të gjithë të dhënat e detyrueshme të kërkuara ne Formën e Regjistrimit për Përdorimin e Shërbimeve EasyPay.

Niveli 2:

Pas përfundimit të procesit të verifikimit të të dhënave dhe dokumentacionit të paraqitur nga Klienti, Klienti kalon nga Niveli 1 në Nivelin 2.

Niveli 3:

  • Çdo Klient EasyPay i cili brenda një periudhe 3 mujore nga data e regjistrimit të suksesshëm dhe të verifikuar, ka mbushur llogarinë EasyPay me të njëjtën kartë bankare ose me dy të ndryshme dhe ka kryer një minimum prej 10 ri-mbushjesh Llogarie EasyPay dhe ka kryer minimalisht një pagesë.
  • Çdo Klient EasyPay i cili brenda një viti kalendarik ka kryer pagesa me vlerë më të madhe ose baraz me 100,000.00 Lekë në total.

[1] Të gjithë vlerat e Limiteve janë të shprehura në monedhën Lekë.